Quyết định 5152/qđ-byt v/v ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị rắn lục xanh đuôi đỏ cắn

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Xét biên bản họp ngày 05/12/2014 của Hội đồng chuyên môn xây dựng Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị rắn lục xanh đuôi đỏ cắn;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế;

Quyết định 5152/QĐ-BYT V/v Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị rắn lục xanh đuôi đỏ cắn <- nhấp vào để xem file.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.