pch

Sơ đồ tổ chức

Trưởng Phòng BS CKII Phạm Chí Hiền Email: bschihien@gmail.com ĐT: 0913.741.839 Bộ phận Chỉ đạo tuyến   Bộ phận Quản lý Chất...

Quy chế làm việc

Chương I. Qui định chung Điều 1. Nguyên tắc làm việc. Mọi hoạt động của phòng phải tuân thủ quy...

TIN ĐỀ XUẤT

XEM THEO DANH MỤC