Mẫu đơn xin nghỉ phép không lương

     BỆNH VIỆN ĐA KHOA                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM AN GIANG                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KHOA/PHÒNG……………………………

An Giang, ngày……..tháng…….năm…….

 

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP KHÔNG LƯƠNG

                          Kính gửi:

– Giám đốc Bệnh viện ĐKTT An Giang;

– Phòng Tổ chức cán bộ;

– Trưởng khoa/phòng………

 

Tôi tên:…………………………………………..Giới tính:………………………

Ngày,tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………

Chức vụ (chức danh):………………………………………………………………

Hiện đang công tác tại:……………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin Ban Giám đốc Bệnh viện; Trưởng phòng TCCB; Trưởng khoa/phòng cho tôi được nghỉ phép không hưởng lương từ ngày……/tháng……/năm…….đến ngày……/tháng…… /năm…………

Lý do xin nghỉ:……………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

Tôi đã bàn giao công việc cho đồng chí:………………………………trong suốt thời gian tạm nghỉ.

Các công việc được bàn giao…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam kết sẽ trở lại làm việc sau khi hết thời gian nghỉ nêu trên, nếu không tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Bệnh viện. Kính mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận.

Xin trân trọng cám ơn!                                                                      

Duyệt Ban Giám đốc  

Duyệt Trưởng PhòngTCCB

 

Trưởng khoa/phòng  

Người làm đơn

 

 

Exit mobile version