Liệu pháp hydrocortison ở những bệnh nhân sốc nhiễm trùng

Sprung CL; Annane D; Keh D; Moreno R; Singer M; Freivogel K; Weiss YG; Benbenishty J; Kalenka A; Forst H; Laterre PF; Reinhart K; Cuthbertson BH; Payen D; Briegel J; Hydrocortisone therapy for patients with septic shock.N Engl J Med.  2008; 358(2):111-24 Hadassah Hebrew University Medical Center, Jerusalem, Israel 91120. sprung@cc.huji.ac.il

Đặt vấn đề: Hydrocortison được sử dụng rộng rãi ở những bệnh nhân sốc nhiễm trùng mặc dầu lợi ích sống sót chỉ ở những bệnh nhân vẫn còn tụt huyết áp sau khi đã truyền dịch và cho thuốc vận mạch, và những người mà nồng độ cortisol máu không tăng thích hợp sau khi dùng corticotropin.

 

Phương pháp: Thử nghiệm có đối chứng bằng giả dược, mù đôi, ngẫu nhiên, đa trung tâm; chúng tôi cho 251 bệnh nhân dùng 50mg Hydrocortison IV mỗi 6 giờ trong 5 ngày và 248 bệnh nhân dùng giả dược mỗi 6 giờ trong 5 ngày; và liều được giảm dần trong suốt 6 ngày.

Ở ngày  thứ 28, kết cục chính là tử vong giữa những bệnh nhân mà không đáp ứng với test corticotrophin.

Kết quả: Trong nghiên cứu, 233 (46,7%) trong số 499 bệnh nhân không đáp ứng với corticotropin ( nhóm 125 người dùng Hydrocortison và nhóm 108 người dùng giả dược). Ở thời điểm 28 ngày, không có sự khác biệt có ý nghĩa về tử vong giữa những bệnh nhân trong 2 nhóm nghiên cứu, những người mà không đáp ứng với corticotropin ( nhóm 39,2 % dùng Hydrocortison, nhóm 36,1 % dùng giả dược, P=0,69) hoặc giữa những người đáp ứng với corticotropin ( nhóm 28,8% dùng hydrocortisone và nhóm 28,7% dùng giả dược, P=1). Ở thời điểm 28 ngày, 86/ 251 bệnh nhân ( 34,3% ) nhóm dùng hydrocortisone và 78/248 bệnh nhân ( 31,5% ) nhóm dùng giả dược đã tử vong. Ở nhóm dùng hydrocortisone, tình trạng  sốc được đảo ngược nhanh chóng hơn nhóm dùng giả dược. Tuy nhiên, có thêm những đợt nhiễm trùng, bao gồm nhiễm trùng huyết mới và sốc nhiễm trùng.

Kết luận: Hydrocortison không làm cải thiện sự sống và đảo ngược tình trạng sốc ở những bệnh nhân sốc nhiễm trùng, hoặc toàn bộ hoặc ở những bệnh nhân không đáp ứng với corticotropin, mặc dù hydrocortisone làm hết sốc nhanh chóng ở những bệnh nhân mà tình trạng sốc còn hồi phục.

Người dịch: BS Sang, khoa ICU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.