Home / Tin tức / Thông tin y khoa (page 10)

Thông tin y khoa

Một thử nghiệm đa trung tâm có đối chứng về việc chup c-t-scaner toàn thân tức thì cho những bệnh nhân bị chấn thương

A Multicenter, Randomized Controlled Trial of Immediate Total-Body CT Scanning in Trauma Patients (REACT-2)

Joanne C Sierink1*, Teun Peter Saltzherr1, Ludo FM Beenen2, Jan SK Luitse1, Markus W Hollmann3, Johannes B Reitsma4, Michael JR Edwards5, Joachim Hohmann6, Benn JA Beuker7, Peter Patka8, James W Suliburk9, Marcel GW Dijkgraaf4, J Carel Goslings1 and the REACT-2 study group

Xem Thêm »

Bệnh sốt xuất huyết giống viêm ruột thừa cấp tính : báo cáo một trường hợp.

Int J Surg Case Rep. 2013;4(11):1032-4. doi: 10.1016/j.ijscr.2013.08.017. Epub 2013 Sep 8.

Dengue fever mimicking acute appendicitis: A case report.

McFarlane MEPlummer JMLeake PAPowell LChand VChung STulloch K.

Source: Department of Surgery, Radiology, Anaesthetics and Intensive Care, University of the West Indies, Mona, Jamaica. Electronic address: michaelm500@yahoo.com.

McFarlane ME, Plummer JM , Leake PA , Powell L , Chand V , Chung S , Tulloch K.

Xem Thêm »

Cafein không làm tăng nguy cơ rung nhĩ : một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp các nghiên cứu quan sát.

Heart. 2013 Oct;99(19):1383-9. doi: 10.1136/heartjnl-2013-303950.

Caffeine does not increase the risk of atrial fibrillation: a systematic review and meta-analysis of observational studies.

Caldeira DMartins CAlves LBPereira HFerreira JJCosta J.

Source: Laboratory of Clinical Pharmacology and Therapeutics, Faculty of Medicine, University of Lisbon, Lisboa, Portugal. dgcaldeira@hotmail.com

Xem Thêm »

Ảnh hưởng của hút thuốc lá trên hiệu quả của thuốc kháng tiểu cầu: tổng quan hệ thống , phân tích tổng hợp và so sánh gián tiếp.

BMJ. 2013 Sep 17;347:f5307. doi: 10.1136/bmj.f5307.

Effect of smoking on comparative efficacy of antiplatelet agents: systematic review, meta-analysis, and indirect comparison.

Gagne JJBykov KChoudhry NKToomey TJConnolly JGAvorn J.

Source: Division of Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics, Department of Medicine, Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical School, 1620 Tremont Street, Suite 3030, Boston, MA 02120, USA.

Xem Thêm »