Lưu trữ Danh mục: Thống kê y học

Sách thống kê y học ts rạng

SACH_THONG_KE_Y_HOC_TS_RANG.pdf Attachments Sach_thong_ke_y_hoc_ts_rang.pdf (592 kB)

Sách thống kê y học của ts rạng

SACH_THONG_KE_TS_RANG_2013.pdf Attachments Sach_thong_ke_ts_rang_2013.pdf (434 kB)

Kiểm định phi tham số

KIEM-DINH-PHI-THAM-SO.pdf Attachments Kiem-dinh-phi-tham-so.pdf (505 kB)

Hồi qui logistic đa thức

HOI-QUY-LOGISTIC-DA-THUC.pdf Attachments Hoi-quy-logistic-da-thuc.pdf (474 kB)

Ứng dụng đường cong roc trong nghiên cứu y học

UNG-DUNG-DUONG-CONG-ROC.pdf Attachments Ung-dung-duong-cong-roc.pdf (440 kB)

Phân tích hồi qui logistic đơn và đa biến

PHAN-TICH-HOI-QUY-LOGISTIC-DON-VA-DA-BIEN.pdf Attachments Phan-tich-hoi-quy-logistic-don-va-da-bien.pdf (521 kB)

Phân tích sống sót (survival analysis)

PHAN-TICH-SONG-SOT.pdf Attachments Phan-tich-song-sot.pdf (759 kB)

Phân tích hồi qui tuyến tính đa biến

PHAN-TICH-HOI-QUY-TUYEN-TINH-DA-BIEN.pdf Attachments Phan-tich-hoi-quy-tuyen-tinh-da-bien.pdf (496 kB)

Phân tích hồi qui tuyến tính đơn giản

PHAN-TICH-HOI-QUY-TUYEN-TINH-DON-GIAN.pdf Attachments Phan-tich-hoi-quy-tuyen-tinh-don-gian.pdf (499 kB)

Sai sót alpha và sai sót beta trong kiểm định thống kê

SAI-SOT-ALFA-VA-BETA.pdf Attachments Sai-sot-alfa-va-beta.pdf (316 kB)

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)