Home / Tài liệu - văn bản / Tài liệu y học

Tài liệu y học

Tác dụng của Hydrocortison đối với sự tiến triển của sốc ở những bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết nặng: Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên HYPRESS.

Effect of Hydrocortisone on Development of Shock Among Patients With Severe Sepsis: The HYPRESS Randomized Clinical Trial. Keh D1, Trips E2, Marx G3, Wirtz SP4, Abduljawwad E4, Bercker S5, Bogatsch H2, Briegel J6, Engel C7, Gerlach H8, Goldmann A1, Kuhn SO9, Hüter L10, Meier-Hellmann A11, Nierhaus A12, Kluge S12, Lehmke J13, Loeffler M7, Oppert M14, Resener K15, Schädler D16, Schuerholz T3, Simon P5, Weiler N16, Weyland A17, Reinhart K18, Brunkhorst FM19; SepNet–Critical Care Trials Group. Author information …

Xem Thêm »

HIỆU QUẢ LÂM SÀNG CŨA 60 mg DEXLANSOPRAZOLE VÀ 40 mg ESOMEPRAZOLE SAU 24 TUẦN TRỊ LIỆU THEO YÊU CẦU BỆNH TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN MỨC ĐỘ A VÀ B: MỘT THỮ NGHIỆM NGẪU NHIÊN TIỀN CỨU.

Drug Des Devel Ther. 2019 Apr 26;13:1347-1356. doi: 10.2147/DDDT.S193559. eCollection 2019. Clinical efficacy of 60-mg dexlansoprazole and 40-mg esomeprazole after 24 weeks for the on-demand treatment of gastroesophageal reflux disease grades A and B: a prospective randomized trial. Chiang HH1, Wu DC2, Hsu PI3, Kuo CH2, Tai WC1, Yang SC1, Wu KL1, Yao CC1, Tsai CE1, Liang CM1, Wang YK2, Wang JW2, Huang CF4, Chuah SK1; Taiwan Acid-Related Disease Study Group. …

Xem Thêm »

CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG HẬU PHẪU TRONG VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM TRÙNG: TỔNG QUAN CÓ HỆ THỐNG VÀ PHÂN TÍCH TỔNG HỢP

Bản gốc Infection. 2019 Jun 28. doi: 10.1007/s15010-019-01338-x. Prognostic factors of mortality after surgery in infective endocarditis: systematic review and meta-analysis. Varela Barca L1, Navas Elorza E2, Fernéndez-Hidalgo N3, Moya Mur JL4, Muriel García A5, Fernández-Felix BM5,6, Miguelena Hycka J7, Rodríguez-Roda J7, López-Menéndez J7. Abstract PURPOSE: There is a lack of consensus about which endocarditis-specific preoperative characteristics have an actual …

Xem Thêm »

Association between early ERCP and mortality in patients with acute cholangitis.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28433613 Association between early ERCP and mortality in patients with acute cholangitis. Tan M1, Schaffalitzky de Muckadell OB1, Laursen SB1. Author information 1 Department of Medical Gastroenterology S, Odense University Hospital, Odense C, Denmark. Abstract BACKGROUND AND AIMS: Acute cholangitis (AC) is associated with high mortality of up to 10%. The association …

Xem Thêm »

CƠN ĐỘNG KINH, BẤT THƯỜNG ĐIỆN NÃO VÀ KẾT CỤC Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO

Seizures, electroencephalographic abnormalities, and outcome of ischemic stroke patients. Bentes C1,2, Peralta AR1,2, Martins H3, Casimiro C4, Morgado C2,4, Franco AC1, Viana P1,2, Fonseca AC1,2, Geraldes R1,2, Canhão P1,2, Pinho E Melo T1,2, Paiva T5, Ferro JM1,2. Author information Abstract OBJECTIVE: Seizures and electroencephalographic (EEG) abnormalities have been associated with unfavorable stroke functional outcome. However, this association may depend on clinical and imaging stroke severity. We set out …

Xem Thêm »

THUỐC CHẸN BETA VÀ NGUY CƠ TỬ VONG DO MỌI NGUYÊN NHÂN Ở BỆNH NHÂN RUNG NHĨ VÀ SUY TIM MẠN: MỘT PHÂN TÍCH TỔNG HỢP

Bản gốc BMC Cardiovasc Disord. 2019 Jun 3;19(1):135. doi: 10.1186/s12872-019-1079-2. β-blockers and risk of all-cause mortality in patients with chronic heart failure and atrial fibrillation-a meta-analysis. Xu T1, Huang Y2,3, Zhou H3, Bai Y3, Huang X3, Hu Y2, Xu D3, Zhang Y4, Zhang J5. Abstract BACKGROUND: Effects of β-blockers on outcomes in patients with chronic heart failure (CHF) and atrial …

Xem Thêm »

Chiều dài Catheter đủ cho thủ thuật giải nén bằng kim trong tràn khí màng phổi

Sufficient Catheter Length for Pneumothorax Needle Decompression: A Meta-Analysis Brian M. Clemency, DO;1 Christopher T. Tanski, MD, MSEd;2 Michael Rosenberg, EMT-P;3 Paul R. May, MA;1 Joseph D. Consiglio, PhD;4 Heather A. Lindstrom, PhD1 Abstract Introduction: Needle thoracostomy is the prehospital treatment for tension pneumothorax. Sufficient catheter length is necessary for …

Xem Thêm »