Home / Các khoa phòng / Khoa dinh dưỡng

Khoa dinh dưỡng

Khoa dinh dưỡng

KHOA DINH DƯỠNG Điện thoại : 02963.852989 Email: truongthuylam2016@gmail.com   Căn cứ thông tư 05/BYT/TT ngày 20/3 của Bộ Y tế và quyết định 05/UB-QD ngày 15/1 / 1991 cuả UBND Tỉnh An Giang, phân cấp cho Sở Y tế về tổ chức bộ máy – Cán bộ trong quản …

Xem Thêm