Lưu trữ Danh mục: 9001 – 2008

Iso – khoa dược

ISO-K.-DUOC.pdf Attachments Iso-k.-duoc.pdf (2 MB)

Iso – khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

ISO-K.-KIEM-SOAT-NHIEM-KHUAN.pdf Attachments Iso-k.-kiem-soat-nhiem-khuan.pdf (416 kB)

Iso – phòng điều dưỡng

ISO-P.-DIEU-DUONG.pdf Attachments Iso-p.-dieu-duong.pdf (2 MB)

Iso – phòng hành chính quản trị

ISO-P.-HANH-CHANH-QUAN-TRI.pdf Attachments Iso-p.-hanh-chanh-quan-tri.pdf (708 kB)

Iso – phòng vật tư y tế

ISO-P.-VAT-TU-Y-TE.pdf Attachments Iso-p.-vat-tu-y-te.pdf (2 MB)

Iso – phòng tài chính kế toán

ISO-P.-TAI-CHINH-KE-TOAN.pdf Attachments Iso-p.-tai-chinh-ke-toan.pdf (983 kB)

Iso – phòng kế hoạch tổng hợp

ISO-P.-KE-HOACH-TONG-HOP.pdf Attachments Iso-p.-ke-hoach-tong-hop.pdf (2 MB)

Iso – phòng tổ chức cán bộ

ISO-P.-TO-CHUC-CAN-BO.pdf Attachments Iso-p.-to-chuc-can-bo.pdf (771 kB)

Iso 15189 – khoa xét nghiệm

ISO-15189-XET-NGHIEM.pdf Attachments Iso-15189-xet-nghiem.pdf (2 MB)

1 Các bình luận

Sổ tay chất lượng bvĐKTT An Giang

SO-TAY-CHAT-LUONG.pdf Attachments So-tay-chat-luong.pdf (606 kB)

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)