Bổ sung sắt trong điều trị cơn co thắt thanh quản ở trẻ em

Iron supplementation for breath-holding attacks in children.

Zehetner AAOrr NBuckmaster AWilliams KWheeler DM

Department of General Medicine, The Children’s Hospital at Westmead, Locked Bag 4001, Cnr Hainsworth and Hawkesbury Roads, Westmead, New South Wales, Australia, 2145.

Cochrane Database Syst Rev. 2010 May 12;5:CD008132.

Vấn đề: Cơn co thắt thanh quản (spasme du sanglot) xảy ra phổ biến trong thời thơ ấu của trẻ em. Sự bổ sung sắt nhằm làm giảm tần suất hoặc mức độ nặng, hoặc cả hai, trong cơn co thắt thanh quản ở trẻ em.

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của bổ sung sắt trên tần suất và độ nặng của cơn co thắt thanh quản ở ở trẻ.

Chiến luợc tìm kiếm: Chúng tôi tra cứu từ Trung tâm đăng ký các thử nghiệm có đối chứng Cochrane ( Thư viện Cochrane), MEDLINE, EMBASE, PsycINFO, CINAHL và Trung tâm tổng hợp các thử nghiệm có đối chứng ( đến T4 / 2009 ). Chúng tôi cũng kiểm tra các tài liệu tham khảo của các nghiên cứu đuợc tuyển chọn. Các công ty duợc – sản xuất bổ sung viên sắt dạng uống và một số tác giả các nghiên cứu đuợc liên hệ về các nghiên cứu hoặc các dữ liệu chưa được công bố.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Các nghiên cứu có đối chứng ngẫu nhiên và bán ngẫu nhiên so sánh việc bổ sung viên sắt với giả duợc hoặc không điều trị ở trẻ duới 18 tuổi có những cơn co thắt thanh quản tái phát ( nhiều hơn 3 cơn). Những cơn này đuợc phát hiện bởi  nguời quan sát

Phân tích và thu thập dữ liệu: Kết cục chính là làm giảm tần suất ( số cơn/thời gian ) hoặc độ nặng của cơn co thắt thanh quản (dẫn đến mất ý thức hoặc cử động co giật), hoặc cả hai. Hai tác giả ( AZ và NO) độc lập trong tuyển chọn nghiên cứu và đưa ra số liệu. Liên hệ các tác giả nghiên cứu để tìm các số liệu bị thiếu khi cần thiết. Nguy cơ sai lệch đuợc tính bằng cách đánh giá dựa vào từng lĩnh vực. Với tính không đồng nhất thấp, phân tích tổng hợp kiểu ảnh hửơng cố định đuợc thực hiện cho các kết quả cộng gộp thể hiện qua tỉ số odd (OR) và khoảng tin cậy 95%.

Kết quả chính: 2 nghiên cứu (87 trẻ em) đáp ừng đầy đủ các tiêu chí tuyển chọn. Trong 3 nghiên cứu, sự bổ sung thêm sắt làm giảm đáng kể tần suất các cơn ngưng thở ở trẻ ( OR = 76.48 ; KTC 95% : 15.65 – 373.72, p < 0.00001). Phân tích tổng hợp về khảo sát sự bổ sung sắt đơn thuần làm giảm hoàn toàn những cơn co thắt thanh quản cho kết quả đáng kể ( OR 53.43; KTC 95% : 6.57 – 434.57; p= 0.0002)

Kết luận của tác giả: Sự bổ sung sắt ( liều 5 mg/kg/ngày sắt nguyên tố trong 16 tuần) dường như có hiệu quả trong giảm tần suất và mức độ nặng các cơn  co thắt thanh quản. Sự bổ sung cho hiệu quả đặc biệt ở những trẻ thiếu máu thiếu sắt, đáp ứng bằng cách cải thiện lượng hemoglobin. Sắt vẫn có tác dụng hổ trợ những trẻ không thiếu máu hoặc trẻ có nồng độ hemoglobin trong máu bình thường hoặc thấp. Cần có các nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng chặt chẽ hơn  về sự bổ sung sắt ở trẻ  có cơn co thắt thanh quản.

Nguời dịch : BS Nam Phuơng,Khoa Nhi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.