Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2013 / Bài 26: nhân một trường hợp u mạch của nhau thai

Bài 26: nhân một trường hợp u mạch của nhau thai

BAI26-NHAN-MOT-TRUONG-HOP-U-MACH-CUA-NHAU-THAI.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.