Home / Hoàng Thông

Hoàng Thông

ESC21 SUY TIM – VIỆT NGỮ

Nội dung 1 Lời mở đầu 2 Giới thiệu 2.1 Có gì mới 3 Định nghĩa, dịch tễ học và tiên lượng 3.1 Định nghĩa suy tim 3.2 Thuật ngữ 3.2.1 Suy tim với phân suất tống máu bảo tồn, giảm nhẹ và giảm 3.2.2 Suy thất phải 3.2.3 Thuật …

Xem Thêm