Home / Tài liệu - văn bản / Tài liệu y học / Tính an toàn của atorvastatin ở những bệnh nhân châu á trong các nghiên cứu lâm sàng

Tính an toàn của atorvastatin ở những bệnh nhân châu á trong các nghiên cứu lâm sàng

Safety of atorvastatin in Asian patients within clinical trials.

Chan JC1Kong AP1Bao W2Fayyad R2Laskey R2.

Cardiovasc Ther. 2016 Dec;34(6):431-440. doi: 10.1111/1755-5922.12214.

MỤC ĐÍCH:

Nghiên cứu này đánh giá an toàn atorvastatin ở các bệnh nhân Châu Á đã tham gia vào 58 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên.

PHƯƠNG PHÁP:

Dữ liệu từ 52 nghiên cứu ngắn (thời gian trung bình 4-72 tuần) và 6 nghiên cứu kết cục tim mạch kéo dài (thời gian trung bình 3.1-4.9 năm) được thực hiện trên liều atorvastatin 10-80 mg đã được phân tích hồi cứu để đánh giá tỷ lệ kết cục an toàn.

KẾT QUẢ:

Tổng cộng có 77. 952 bệnh nhân được xác định (49.974 người nhận atorvastatin), trong đó 3191 người Châu Á (2519 người nhận atorvastatin). Trong các thử nghiên cứu ngắn hạn, tỷ lệ bị tất cả các dụng phụ (AEs) và tác dụng phụ nghiêm trọng (SAEs) ở các bệnh nhân Châu Á được điều trị bằng atorvastatin tương tự hoặc thấp hơn so với các statin khác hoặc giả dược và ngừng sử dụng thuốc do liên quan điều trị AEs / SAEs là ít xảy ra (2.0% trên tất cả các liều). Những quan sát này đã được khẳng định trong các nghiên cứu dài hạn. Các SAE liên quan đến điều trị rất hiếm (n = 4) ở những bệnh nhân châu Á đang dùng atorvastatin. Không có trường hợp nào bị tiêu cơ vân ở bệnh nhân Châu Á được điều trị bằng atorvastatin, và tỷ lệ đau cơ là 1.8% trong các nghiên cứu ngắn hạn và 6.7% trong các thử nghiệm dài hạn. Đánh giá (> 3x giới hạn trên bình thường) ở transaminases gan được quan sát thấy ở ~ 2% bệnh nhân Châu Á nhận atorvastatin; AE ở thận xảy ra ở <2%.

KẾT LUẬN:

Tỷ lệ bị tất cả các dụng phụ (AEs) và tác dụng phụ nghiêm trọng (SAEs) với liều atorvastatin 10-40mg ở những bệnh nhân có nguồn gốc Châu Á là thấp so với giả dược. Cần đánh giá thêm về liều atorvastatin 80mg ở bệnh nhân châu Á (n = 281, 11.2%) vì ít được chỉ định ở liều này.

Người dịch: Th.S Mai Nhật Quang, Trưởng khoa Nội thần kinh, BVVĐKTT An Giang

 

 

Check Also

Các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên về sử dụng acid ursodeoxycholic trong bệnh xơ gan mật nguyên phát: một phân tích gộp.

Randomised controlled trials of ursodeoxycholic-acid therapy for primary biliary cirrhosis: a meta-analysis. Goulis J1, Leandro G, Burroughs …