Home / Bài giảng / Thiết kế nghiên cứu khoa học / Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đối chứng

Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đối chứng

TN_LAM_SANG_NGAU_NHIEN.pdf

Check Also

Sách thiết kế nghiên cứu và thống kê y học của ts rạng

SACH_THONG_KE_Y_HOC_TS_RANG_2.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *