Home / Bài giảng / Thiết kế Nghiên cứu Khoa học / THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG NGẪU NHIÊN ĐỐI CHỨNG

THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG NGẪU NHIÊN ĐỐI CHỨNG

TN_LAM_SANG_NGAU_NHIEN.pdf

Advertisements

Check Also

SÁCH THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VÀ THỐNG KÊ Y HỌC CỦA TS RẠNG

SACH_THONG_KE_Y_HOC_TS_RANG_2.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *