Home / Các khoa phòng / Phòng điều dưỡng / Phòng điều dưỡng

Phòng điều dưỡng

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC:
Phòng điều dưỡng của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc Bệnh viện là chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.
Nhân sự:
• Tổng số: 02
• ĐD.CKI: 01
• CNĐD: 01
Trưởng phòng: ĐD.CKI: Nguyễn Thị Phi Yến
Nhân viên: CNĐD: Huỳnh Ngọc Nhân
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:
A. NHIỆM VỤ:
o Tổ chức, chỉ đạo điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.
o Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lí thực hiện đúng các kỹ thuật bệnh viện và Quy chế Bệnh viện.
o Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho các học viên và kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý trước khi tuyển dụng.
o Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.
o Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.
o Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ bố trí và điều động điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lí.
o Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.
o Định kì sơ kết, tổng kết công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo giám đốc bệnh viện.
B. CHỨC NĂNG:
. Về chuyên môn:
o Tăng cường chấn chỉnh công tác điều dưỡng, chăm sóc người bệnh tại các khoa lâm sàng.
o Kiểm tra công tác chăm sóc người bệnh tại 18 khoa lâm sàng (theo lịch của P. CĐT&QLCL): 12 lần/ năm.
o Kiểm tra đột xuất công tác chăm sóc người bệnh tại 18 khoa lâm sàng (theo bắt thăm ngẫu nhiên của Phòng Điều Dưỡng): trung bình 02 lần/tháng.
o Tổ chức bình hồ sơ chăm sóc trong toàn bệnh viện: 09 hồ sơ chăm sóc. Hàng tháng các khoa lâm sàng duy trì bình hồ sơ chăm sóc tại khoa.
o Thực hiện thông tư 07/BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y Tế: “Hướng dẫn về công tác chăm sóc người bệnh”.
o Cập nhật quy trình kỹ thuật tiêm: 01 quy trình, bao gồm: quy trình truyền dịch tĩnh mạch ngoại vi qua kim luồn.
o Cải tiến biểu mẫu ghi chép tổng hợp hồ sơ bệnh án chăm sóc cho các khoa: cấp cứu, PTGM-HS, Hồi sức tích cực.
. Về công tác đào tạo- huấn luyện:
o Tổ chức thành công Hội thi tay nghề Điều dưỡng- Nữ hộ sinh giỏi:
o Sinh hoạt chuyên môn điều dưỡng hàng tháng tại bệnh viện
(Chủ tọa: Phó Giám đốc phụ trách Điều dưỡng và trưởng phòng Điều dưỡng)
. Thực hiện quy chế dân chủ:
o Họp Điều dưỡng trưởng khoa cuối tháng
o Họp Hội đồng Điều dưỡng
o Họp Hội đồng người bệnh cấp bệnh viện
o Khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú và người bệnh tại Khoa Khám bệnh
Các ý kiến phản ánh của người bệnh đều được Ban Giám đốc và Ban chủ nhiệm các khoa/phòng có liên quan xác minh và xử lý kịp thời.
. Công tác phối hợp với các khoa/phòng:
o Các khoa lâm sàng: Giám sát, kiểm tra công tác điều dưỡng nhằm nâng cao, củng cố công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn.
o Phòng Chỉ đạo tuyến & Quản lý chất lượng và các Khoa lâm sàng: tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo liên tục, kiểm tra tay nghề cho hệ điều dưỡng.
o Khoa Kiểm sóat nhiễm khuẩn: thanh lý đồ vải hàng tháng.
o Khoa Dinh Dưỡng: tuyên truyền về dinh dưỡng tại các buổi họp Hội đồng người bệnh cấp bệnh viện hàng tháng.
o Phối hợp với Hội đồng khoa học kỹ thuật bệnh viện tổ chức thành công hội nghị khoa học điều dưỡng hằng năm.
. Thực hiện các tiêu chuẩn y đức :
o Nhân viên của Phòng Điều dưỡng thực hiện theo tiêu chuẩn cụ thể phấn đấu về y đức.
o Luôn nhắc nhở Điều dưỡng, Hộ lý ở các khoa/ phòng thực hiện tốt về y đức.
o Thực hiện tốt chế độ giao tiếp và quy tắc ứng xử: Thường xuyên giám sát, kiểm tra điều dưỡng và hộ lý thực hiện tốt chế độ giao tiếp; chấn chỉnh kịp thời các trường hợp vi phạm; trình Ban Giám đốc giải quyết các vấn đề vi phạm ngoài phạm vi của Phòng Điều dưỡng.

III. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG:

Thi lý thuyết
Thi lý thuyết
Thi thực hành
Thi thực hành