Home / Bài giảng / Thống kê y học / Phân phối nhị thức (binomial distribution)

Phân phối nhị thức (binomial distribution)

PHAN-PHOI-NHI-THUC.pdf

Check Also

Sách thống kê y học ts rạng

SACH_THONG_KE_Y_HOC_TS_RANG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *