Home / Các khoa phòng / Phòng kế hoạch tổng hợp / Giới thiệu phòng Kế hoạch tổng hợp

Giới thiệu phòng Kế hoạch tổng hợp

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

TRƯỞNG PHÒNG BS.CKI. Phan Văn Bé
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG BS.CKI. Ngô Vương Mỹ Nhân
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG BS.CKI. Mai Ngọc Hiếu

 

 

Giới thiệu chung

Phòng Kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các nhiệm vụ: Kế hoạch hoạt động của các khoa phòng; Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện; Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

 • Cơ cấu tổ chức – nhân sự:

Tổng số viên chức và người lao động tại Phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang là 17, trong đó:

  • Trưởng phòng: BS.CKI. Phan Văn Bé
  • Phó Trưởng phòng: BS.CKI. Ngô Vương Mỹ Nhân và BS.CKI. Mai Ngọc Hiếu
  • 9 cán bộ nữ và 8 cán bộ nam

Chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động:

  1. Chức năng – Nhiệm vụ:
   • Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.
   • Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.
   • Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.
   • Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.
   • Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định.
   • Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.
   • Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
   • Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.
   • Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.
  2. Các hoạt động:
   • Lập kế hoạch – Kiểm tra công tác điều trị – Dự phòng:
    • Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện.
    • Lập kế hoạch hoạt động bệnh viện hàng quý, năm.
    • Lập các kế hoạch cho công tác điều trị, dự phòng, phòng chống thiên tai…
    • Tổ chức phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan chuyên môn có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Bệnh viện.
    • Kiểm tra đánh giá việc thực hiện các qui chế chuyên môn, kiểm tra giám sát hồ sơ bệnh án xuất viện các khoa nộp mỗi ngày, đảm bảo hoàn thành hồ sơ bệnh án đúng thời gian quy định.
    • Đảm bảo công tác hội chẩn chuyên môn nội viện và ngoại viện.
    • Giám sát thực hiện các quy trình chuyên môn của bệnh viện đã ban hành.
    • Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn trong toàn bệnh viện.
    • Báo cáo định kỳ hoạt động bệnh viện hàng tháng, quý, năm.
   • Thống kê – Báo cáo:
    • Thực hiện thống kê kết quả hoạt động của các khoa dựa vào các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra hàng năm.
    • Thống kê tất cả các số liệu liên quan đến hoạt động của bệnh viện phục vụ công tác kiểm tra bệnh viện hàng năm.
    • Đảm bảo đủ thông tin cơ bản về hoạt động chuyên môn của bệnh viện.
    • Khi có chỉ đạo có thể cung cấp số liệu chuyên môn nhằm phục vụ cho công tác quản lý bệnh viện, nghiên cứu khoa học và điều trị bệnh nhân.
   • Giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế
    • Triển khai, hướng dẫn các qui định của Bảo hiểm xã hội cho các khoa/phòng thực hiện.
    • Báo cáo, đề xuất cho Bảo hiểm xã hội các vướng mắc khi thực hiện các chế độ bảo hiểm y tế tại bệnh viện.
    • Kiểm tra, giám sát hồ sơ bảo hiểm y tế.
    • Hỗ trợ giám định BHYT và kiểm tra của Bảo hiểm y tế tại bệnh viện.
    • Hướng dẫn thực hiện về bảo hiểm y tế cho các khoa/phòng và người bệnh.
    • Xem xét bổ sung, gia hạn BHYT cho người bệnh đã nhập viện theo đúng quy định của BHYT.
    • Nhập và báo cáo số liệu chuyển tuyến, đảm bảo chuyển tuyến cho người bệnh đúng quy định.
   • Giải quyết thủ tục hành chánh
    • Tiếp nhận và giải quyết những thắc mắc, khiếu nại của người dân.
    • Giải quyết những yêu cầu của dân, cơ quan công an, cơ quan bảo hiểm về: tóm tắt bệnh án, photo bệnh án, chứng nhận thương tích, in sao phim….
    • Phúc đáp các công văn yêu cầu của các bệnh viện khác.
    • Làm lịch trực cho toàn bệnh viện. Kiểm tra các báo cáo số ngày trực của nhân viên các khoa, phòng.
    • Thực hiện chấm công, báo cáo thực hiện mục tiêu chất lượng, …
    • Tiếp nhận, theo dõi và tổng hợp báo cáo các phản ánh qua đường dây nóng (Bộ y tế và Sở y tế).
    • Chỉnh sửa hồ sơ khi người bệnh vào nhập viện khai không chính xác.
   • Lưu trữ hồ sơ bệnh án:
    • Đảm bảo lưu trữ, khai thác hồ sơ bệnh án xuất viện và tử vong đúng quy định.
    • Đảm bảo an toàn về công tác phòng chống cháy nổ, mối mọt, ẩm mốc theo quy định.
    • Tiếp nhận, kiểm tra, phân loại hồ sơ bệnh án, đánh số và vào sổ lưu trữ và phần mềm quản lý, sắp xếp lưu trữ hồ sơ bệnh án vào kho.
   • Công nghệ thông tin:
    • Quản trị và bảo trì phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện.
    • Sửa chữa thiết bị vi tính và máy in.
    • Bảo trì mạng nội bộ và internet của bệnh viện.
    • Quản lý và xây dựng website Bệnh viện.
    • Quản lý phần mềm văn thư.
    • Quản lý đường dây nóng Bộ Y tế.

Những thành tích nổi bật:

   • Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm: 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016
   • Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm: 2011; 2012;2016.

Giấy khen Sở Y tế năm: 2011; 2013; 2014; 2015

   • Bằng khen của UBND tỉnh: 2012; 2016