Home / Tin tức / Thông tin y khoa / Tay chân miệng + sxh / Các yếu tố nguy cơ gây xuất huyết trong sốt xuất huyết nặng

Các yếu tố nguy cơ gây xuất huyết trong sốt xuất huyết nặng

J Pediatr. 2002 May;140(5):629-31.

Risk factors for hemorrhage in severe dengue infections.

Lum LCGoh AYChan PWEl-Amin ALLam SK. Department of Pediatrics, University ofMalayaMedicalCenter,Kuala Lumpur,Malaysia.

Mục đích của nghiên cứu này nhằm nhận ra các dấu hiệu chỉ điểm sớm của xuất huyết trong Sốt xuất huyết nặng ở 124 bệnh nhân (BN), trong đó 24 BN có xuất huyết nặng và 92 BN không có dấu hiệu xuất huyết. Số lượng tiểu cầu không là dấu hiệu dự đoán của xuất huyết. Thời gian sốc (OR, 2.11; KTC 95%, 1.13 – 3.92; P =.019) và trị số dung tích hồng cầu thấp lúc sốc (OR, 0.72; KTC 95%, 0.55 – 0.95; P =.020) là yếu tố nguy cơ của xuất huyết nặng.

Check Also

Dùng thuốc kháng sinh có lợi cho trẻ em bị nhiễm enterovirus với crp cao?

Int J Infect Dis. 2014 Jun 3.

Are antibiotics beneficial to children suffering from enterovirus infection complicated with a high C-reactive protein level?

Kuo KC1, Huang YH1, Chen IL2, Huang YC1, Li CC1, Kuo HC1, Yeh YC3, Lee CH4.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *