Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2015 / BÀI 7: SO SÁNH KẾT QUẢ THÁO LỒNG BẰNG HƠI VÀ THÁO LỒNG BẰNG NƢỚC TRONG ĐIỀU TRỊ LỒNG RUỘT CẤP TÍNH Ở NHŨ NHI

BÀI 7: SO SÁNH KẾT QUẢ THÁO LỒNG BẰNG HƠI VÀ THÁO LỒNG BẰNG NƢỚC TRONG ĐIỀU TRỊ LỒNG RUỘT CẤP TÍNH Ở NHŨ NHI

BAI_7._SS_KQ_THAO_LONG_BANG_HOI_VA_THAO_LONG_BANG_NUOC_TRONG_DIEU_TRI_LONG_RUOT_CAP_TINH.pdf

Advertisements

Check Also

BÀI 17: NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NỘI SỌ TẠI KHOA NỘI THẦN KINH BỆNH VIỆN AN GIANG

BAI_17._NHAN_HAI_TRUONG_HOP_HUYET_KHOI_TINH_MACH_NOI_SO_TAI_KHOA_NOITK.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *