Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2015 / Bài 7: so sánh kết quả tháo lồng bằng hơi và tháo lồng bằng nƣớc trong điều trị lồng ruột cấp tính ở nhũ nhi

Bài 7: so sánh kết quả tháo lồng bằng hơi và tháo lồng bằng nƣớc trong điều trị lồng ruột cấp tính ở nhũ nhi

BAI_7._SS_KQ_THAO_LONG_BANG_HOI_VA_THAO_LONG_BANG_NUOC_TRONG_DIEU_TRI_LONG_RUOT_CAP_TINH.pdf

Check Also

Bài 17: nhân hai trường hợp huyết khối tĩnh mạch nội sọ tại khoa nội thần kinh bệnh viện an giang

BAI_17._NHAN_HAI_TRUONG_HOP_HUYET_KHOI_TINH_MACH_NOI_SO_TAI_KHOA_NOITK.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *