Home / Tài liệu học tập / Thống kê TS Rạng / BÀI 5. ĐO LƯỜNG ẢNH HƯỞNG: TỈ SỐ ODDS VÀ NGUY CƠ TƯƠNG ĐỐI

BÀI 5. ĐO LƯỜNG ẢNH HƯỞNG: TỈ SỐ ODDS VÀ NGUY CƠ TƯƠNG ĐỐI

BAI-5.-DO-LUONG-ANH-HUONG-OR-RR.pdf

Advertisements

Check Also

Phụ lục 2. Cách thiết kế và thu thập dữ liệu

PL_2._CACH_THU_THAP_DU_LIEU.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *