Home / Tài liệu học tập / Thống kê ts rạng / Bài 4. thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên

Bài 4. thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên

BAI-4.-TNLS_DOICHUNGNGAUNHIEN.pdf

Advertisements

Check Also

Phụ lục 2. cách thiết kế và thu thập dữ liệu

PL_2._CACH_THU_THAP_DU_LIEU.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *