Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2015 / Bài 3: gamma glutamyl transferase là yếu tố dự đoán trong chẩn đoán hội chứng chuyển hóa

Bài 3: gamma glutamyl transferase là yếu tố dự đoán trong chẩn đoán hội chứng chuyển hóa

BAI_3._GAMMA_GLUTAMYL_TRANSFERASE_LA_YEU_TO_DU_DOAN_TRONG_CHAN_DOAN_HOI_CHUNG_CHUYEN_HOA.pdf

Check Also

Bài 17: nhân hai trường hợp huyết khối tĩnh mạch nội sọ tại khoa nội thần kinh bệnh viện an giang

BAI_17._NHAN_HAI_TRUONG_HOP_HUYET_KHOI_TINH_MACH_NOI_SO_TAI_KHOA_NOITK.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *