Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2014 / Bài 16: nhân một trường hợp nhiễm leptospira

Bài 16: nhân một trường hợp nhiễm leptospira

BAI_16._MOT_CA_LEPTOSPIROSE_BS_THAO.pdf

Check Also

[hnkhđd] bài 7: nhận xét bốn trường tràn khí màng phổi có hoặc không tràn khí dưới da do thủ thuật và chăm sóc tại khoa icu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *