Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2015 / Bài 13: dây rốn quấn cổ thai nhi một vòng với các yếu tố nguy cơ trong chuyển dạ và kết cục thai kỳ

Bài 13: dây rốn quấn cổ thai nhi một vòng với các yếu tố nguy cơ trong chuyển dạ và kết cục thai kỳ

BAI_13._DAY_RON_QUAN_CO_THAI_NHI_MOT_VONG_VOI_CAC_YEU_TO_NGUY_CO_TRONG_CHUYEN_DA_VA_KET_CUC_THAI_KY.pdf

Check Also

Bài 17: nhân hai trường hợp huyết khối tĩnh mạch nội sọ tại khoa nội thần kinh bệnh viện an giang

BAI_17._NHAN_HAI_TRUONG_HOP_HUYET_KHOI_TINH_MACH_NOI_SO_TAI_KHOA_NOITK.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *