Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2015 / BÀI 13: DÂY RỐN QUẤN CỔ THAI NHI MỘT VÒNG VỚI CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ TRONG CHUYỂN DẠ VÀ KẾT CỤC THAI KỲ

BÀI 13: DÂY RỐN QUẤN CỔ THAI NHI MỘT VÒNG VỚI CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ TRONG CHUYỂN DẠ VÀ KẾT CỤC THAI KỲ

BAI_13._DAY_RON_QUAN_CO_THAI_NHI_MOT_VONG_VOI_CAC_YEU_TO_NGUY_CO_TRONG_CHUYEN_DA_VA_KET_CUC_THAI_KY.pdf

Advertisements

Check Also

BÀI 17: NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NỘI SỌ TẠI KHOA NỘI THẦN KINH BỆNH VIỆN AN GIANG

BAI_17._NHAN_HAI_TRUONG_HOP_HUYET_KHOI_TINH_MACH_NOI_SO_TAI_KHOA_NOITK.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *